Kvalitet

Inom all verksamhet är det viktigt att göra rätt från början. Att ändra och rätta till i efterhand är både dyrbart och ger ofta sämre resultat.

Eftersom vi vill och dagligen gör arbete nära kundernas problem inser vi snabbt nya kunskapsbehov och utvecklar oss för detta. Rätt personal till rätt uppgift är vår målsättning.

Elsäkerhet

  • Företaget skall arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga anläggningar.
  • Elarbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • Elmaterielen skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- EMC- föreskrifter.
  • Utförda elarbeten kontrolleras under arbetets gång, före idrifttagning och efter spänningssättning.
  • Utförda provningar och kontroller dokumenteras genom signerade dokument.
  • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Din totala el-service leverantör. Vi sätter alltid kundens behov i centrum. Vårt motto är ”Elsäkerhet, kvalitet och snabbhet”. Vi ser fram emot Er kontakt, kontakt är en första anslutning till möjligheterna….

Klicka här för att läsa vår kvalitetspolicy  >>
Klicka här för att läsa våra kvalitetsmål  >>
Klicka här för att läsa vår vägvisare >>