GDPR

Användarvillkor & integritetspolicy

1. INLEDNING

1.1 PS Elektriska AB, organisationsnummer 556714-2426 (nedan kallat ”PS ”) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som via digitala kanaler (t ex hemsida och e-post) kommunicerar och delar personliga uppgifter med PS.

1.2 PS behandlar personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och de regler som finns för dataskydd. PS är öppna med varför och på vilket sätt som PS behandlar personuppgifter och lämnar därför i denna policy utförlig information hanteringen av sådana uppgifter. PS säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

2.1 Personuppgifter som kan komma att behandlas i samband med att användaren exempelvis gör en offertförfrågan eller på annat sätt kommunicerar med PS via hemsida eller epost utgörs exempelvis av:

• namn

• adress

• e-postadress

• IP-adress

• telefonnummer

• Identifikationsnummer (person- eller organisationsnummer)

• ID-handling

• betalningsuppgifter

• kontaktuppgifter av olika slag

3. VAD PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS TILL

Nedan redogörs för syftena med behandling av personuppgifter.

3.1 PS behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla service och tjänster till kunder och för att kommunicera eller följa upp intresse från kund eller intressent som aktivt valt att kontakta företaget. Personuppgift såsom identifikationsnummer (person- eller organisationsnummer) och ID-handling behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdighet och dylikt. Uppgifterna kommer ej att spridas vidare till tredje part eller användas i sådana syften som kunden ej tydligt valt och accepterat att ta del av (ex. direkt marknadsföring).

3.2 Baserat på samtycke från kund

Kommunikationen mellan besökaren på hemsidan och PS innehåller en samtyckesklausul där den Registrerade frivilligt kan lämna sitt samtycke till att PS behandlar den Registrerades personuppgifter för ändamål ovan angivna. Detta samtycke kan återkallas av den Registrerade.

4. SÄKERHET

4.1 PS kommer att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter mot missbruk, förstörelse och förlust genom olyckshändelse eller otillbörligt utlämnande. Om PS anlitar en utomstående part för att förse PS med tjänster som innefattar behandling av personuppgifter kommer PS att säkerställa att sådana partners tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som PS har godkänt.

4.2 Vid överföring av information via internet kan säkerheten aldrig garanteras fullt ut. Även om PS implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter (exempelvis kryptering) kan PS inte garantera fullständig säkerhet för information som den Registrerade överför till PS webbplats. All överföring av uppgifter sker därför på den Registrerades egen risk. När PS har erhållit uppgifter kommer PS att tillämpa stränga rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

5. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER GENOM KAKOR (COOKIES)

5.1 PS använder cookies på sin hemsida för att 1) kunna tillhandahålla funktionalitet,

2) analysera hur tjänster används och för att kunna ge användarna den bästa användarupplevelsen.

5.2 En cookie är en textfil som webbläsaren sparar i besökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av hemsidan och spara inställningar till efterföljande besök.

Det finns två huvudtyper av cookies:

1) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid

2) en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när användarens stänger webbläsaren.

5.3 Permanenta cookies används bland annat för att lagra eventuella personliga inställningar hos användaren samt i syfte att anpassa information och marknadsföring. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av hemsidan.

5.4 Om användare inte vill acceptera cookies kan dessa blockeras i inställningarna i webbläsare. Observera att om cookies inte inaktiverats utgår PS från att användningen av sådana accepteras.

6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

6.1 Rätt till registerutdrag, rättelse och invändning

6.1.1 Den Registrerade har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som PS utför. Den Registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt invända mot behandling av personuppgifter som behandlas med stöd av berättigade intressen efter en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen.

6.1.2 Vid den Registrerades invändning mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring kommer PS att upphöra med sådana behandling.

6.2 Gallring och rätt till radering

6.2.1 Den Registrerades uppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och PS kommer i övrigt att avidentifiera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

6.2.2 Den Registrerade har också rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändigt. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

6.3.1 Den Registrerade har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

a. Om den Registrerade ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.

b. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och den Registrerade väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.

c. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för, och då den Registrerade behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d. Om den Registrerade invänt mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning.

6.3.2 En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av PS utan den Registrerades samtycke.

6.4 Rätt till dataportabilitet

6.4.1 Den Registrerade har rätt till dataportabilitet vilket innebär att under vissa förutsättningar få ut och överföra sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

6.5 Utövande av rättigheter

6.5.1 Om den Registrerade vill utnyttja någon eller flera av sina rättigheter enligt ovan kan den Registrerade rikta sådan begäran till PS. Kontaktuppgifter återfinns nedan under punkt 8.

6.5.2 PS kommer att behandla en begäran från den Registrerade skyndsamt. Om PS inte avser att bevilja en begäran helt eller delvis, kommer den Registrerade informeras om detta samt skälen till beslutet.

7. BEHÖRIG MYNDIGHET

7.1 För det fall den Registrerade är missnöjd med PS behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med ovan kan klagomål framföras till Datainspektionen eller annan tillämplig myndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen kan erhållas genom dess hemsida, www.datainspektionen.se.

8. KONTAKT

Vid frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter vänligen kontakta personuppgiftsombudet på PS:

Telefon: 08-7777 333

E-post: info@ps-el.se

Adress: Villberga-backa 12

Grillby